Kansspel vergunning / loterij organiseren

Doet u deze aanvraag namens uzelf of namens een organisatie?
Gegevens aanvrager

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. U vindt dit nummer op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.

Voornaam en achternaam

Geslacht
Adres
Organisatie gegevens
Contactgegevens
Postadres
Bezoekadres

Aanvraagformulier kansspel vergunning

Art.3 Wet op de kansspelen

Toelichting

Burgemeester en wethouders kunnen vergunning verlenen voor het organiseren van een kansspel indien met de opbrengst uitsluitend enig algemeen belang wordt beoogd en de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies niet meer den EUR 4.500,00 beloopt. Vertegenwoordigt het prijzenpakket een grotere waarde dan EUR 4.500,00 dan dient men zich te wenden tot de minister van justitie.

 

Doel van de instelling

Het bedrag dat voor dit doel benodigd is (gespecificeerd)

Vermogenspositie

Korte aanduiding van vermogenspositie, van andere bronnen voor versterking van financiële positie en van inkomsten (waaronder subsidies) en uitgaven over het afgelopen jaar en een begroting voor het lopende boekjaar.

Deelnemingsbewijzen

Aantal deelnemingsbewijzen (loten) en het bedrag van de inleg.

.

Geef aan op welke wijze de distributie van deelnemingsbewijzen gaat plaatsvinden.

Personen beneden 16 jaar mogen op of aan de weg geen deelnemingsbewijzen verkopen of ter verkoop aanbieden

Onkosten

De vergunninghouders zullen de aan het kansspel verbonden werkzaamheden in principe in eigen beheer en kosteloos moeten verrichten.
De voor het welslagen van het kansspel noodzakelijke onkosten zijn:

Onkosten van drukwerk in hele euro's.

Onkosten van reclame in hele euro's.

Onkosten van portokosten in hele euro's.

Onkosten van honorarium notaris in hele euro's.

Overige onkosten in hele euro's.

Totale onkosten in hele euro's

Prijzen en premies

Aard en verkoopbedrag van prijzen en premies (gespecificeerd).

Prijzen en premies mogen niet bij vergunninghouders worden aangekocht. Voor aankoop van prijzen of premies, vergoedingen en noodzakelijke onkosten mag in totaal ten hoogste 40% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen worden gebruikt.

Aard en waarde van om niet of met korting verkregen prijzen of premies (gespecificeerd en totaal)

Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Bedrag van de gezamenlijke waarde van prijzen of premies (inclusief om niet of met korting gekregen prijzen. Het bedrag mag niet hoger zijn dan € 4.500,00).

Datum en plaats van de prijsbepaling (in het algemeen zal een kansspel in 6 maanden afgewikkeld moeten zijn).

Bij een gezamenlijke waarde aan prijzen en premies van tenminste € 250,00 en niet meer dan € 500,00 dient de prijsbepaling te geschieden ten overstaan van een in de vergunning aangewezen persoon, bijvoorbeeld deurwaarder, leerkracht, enz. Bij een grotere waarde is notariële prijsbepaling voorgeschreven (art. 4 Kansspelenbesluit).

Notaris c.q. degene te wiens overstaan de prijsbepaling zal geschieden.

Ik geef hierbij aan dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.