Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u de grond anders gebruiken of iets bouwen wat afwijkt van de regels in het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek bij ons indienen om een bestemmingsplan te wijzigen. Voordat u een officieel verzoek indient, kunt u eerst een principeverzoek indienen.

Principeverzoek

Met een principeverzoek toetst u hoe wij tegenover uw verzoek staan. Het indienen van een principeverzoek kost € 51,95. U kunt het verzoek online indienen. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of gehele ruimtelijke onderbouwingen in te dienen. Wel moet het duidelijk zijn, wat u wilt realiseren. Uit uw verzoek moet duidelijk de strijdigheid met het bestemmingsplan te halen zijn. Het indienen van een principeverzoek is niet verplicht maar wel aan te raden.

Officiële aanvraag 

Na de uitkomst van het principeverzoek kunt u een officiële aanvraag indienen. Deze aanvraag dient u in via het Omgevingsloket Online (OLO). Aan het indienen van een officiële aanvraag zijn ook kosten verbonden. Alle kosten voor het opstellen van stukken voor de procedure zoals het opstellen van een bestemmingsplan of het aanleveren van een goede ruimtelijke onderbouwing zijn voor de initiatiefnemer. Voor het indienen is het nodig om alle stukken compleet aan te leveren. In het Omgevingsloket Online vindt u ook uitgebreide informatie over welke stukken u moet aanleveren.

Actuele wijzigingen in bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplanwijzigingen worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Als u geen wijziging wilt missen, kunt u zich via die website aanmelden op de e-mailservice. Stukken die ter inzage liggen kunt u bij ons bekijken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een wijziging van een bestemmingsplan kunt een zienswijze indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken, waarin het plan ter inzage ligt. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker of u kunt uw schriftelijke zienswijze toesturen, zowel digitaal als per post. Vermeld bij het onderwerp van uw brief de titel van het bestemmingsplan. Als u niet in het gelijk wordt gesteld, kunt u hierna nog in beroep in de beroepsperiode van zes weken.