Inrichting buitenruimte De Verwachting

Vorig jaar is met gebruikers, omwonenden en leerlingen van scholen aan De Verwachting in Anna Paulowna, een plan opgesteld. Het doel van het plan is om de verkeerssituatie bij De Verwachting te verbeteren. Ook is het plan erop gericht om de riolering te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken om er te verblijven en te spelen.

Schetsontwerp

Op 29 januari 2019 werd in een beeldvormende raadsbijeenkomst het schetsontwerp gepresenteerd. Een schetsontwerp is een grove inrichtingsschets met dwarsdoorsneden en sfeerbeelden.

U kunt onderaan deze pagina de bijlage met het schetsontwerp bekijken en downloaden.


Globale planning

Januari 2019 Beeldvorming door gemeenteraad
Februari 2019 Vervolg uitwerking schetsontwerp
Eerste en tweede kwartaal 2019 Besluitvorming door gemeenteraad
Derde en vierde kwartaal 2019 Uitwerking definitief ontwerp
Eerste kwartaal 2020 Opstellen uitvoeringscontract
Tweede kwartaal 2020 Aanbesteding uitvoering
Derde en Vierde kwartaal 2020 Start uitvoering

Animatie schetsontwerp herinrichting openbare ruimte MFA

Besluit raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni jl. is de raad akkoord gegaan met het voorstel voor de herinrichting van De Verwachting in Anna Paulowna. Dit voorstel is tot stand gekomen door middel van diverse thema bijeenkomsten met inwoners, gebruikers van De Ontmoeting, schoolkinderen en omwonenden van De Verwachting. Een goed voorbeeld van participatie, wat tot een mooi en gedragen ontwerp heeft geleid.

Wij danken alle betrokkenen, die hebben meegedacht en input hebben gegeven. We houden u op de hoogte over de start van de uitvoering.